เทศบาลตำบลวังชิ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 4 ส.ค 2562    2,533 ครั้ง

เทศบาลตำบลวังชิ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400 - 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ
- มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ในการขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ประเภทชนิดที่ 2 และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- ได้รับใบประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.054-589116 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร