เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 5 มี.ค 2562    3,545 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกปฐมวัย /มีใบประกอบวิชาชีพครู

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)

2. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 , ม.3  หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
-  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และ
- มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7652-9500 ต่อ 26 หรือ 09-4591-9641

ประกาศรับสมัคร