เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา

 8 ม.ค 2562    4,116 ครั้ง

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
-   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ (มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี มีใบขับขี่รถยนต์)
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ (มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี มีใบขับขี่ประเภท 2)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7752-2008 ต่อ 22

ประกาศรับสมัคร