เทศบาลตำบลบุญเรือง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

 31 ต.ค 2561    3,315 ครั้ง

เทศบาลตำบลบุญเรือง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400- 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ด้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ  การแพทย์แผนไทย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาหรือ ทางการสาธารณสุข โภชนาการ เวชกิจฉุกเฉิน การแพทย์แผนไทย

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400- 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขายการธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.053783155 ต่อ 12

ประกาศรับสมัคร