เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

 12 ส.ค 2562    3,808 ครั้ง

เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
- ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตรงตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. คนงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
3. คนงาน (กองช่าง) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
5. คนงานประจำรถขยะ 7 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
6. คนงาน (กองสาธารณสุขฯ) 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
7. คนงาน (กองสวัสดิการสังคม) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.038-055645 ต่อ 103

ประกาศรับสมัคร