เทศบาลตำบลถนนใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 29 ธ.ค 2561    4,620 ครั้ง

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติโดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุงานที่ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

2. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา หรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง
- หรือมีทักษะประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกว่าต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุงานที่ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
- มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาศาสนาอิสลาม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3641-1456

ประกาศรับสมัคร