เทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 8 ก.พ 2562    6,535 ครั้ง

เทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

- พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7731-0178 หรือ 0-7731-0179

ประกาศรับสมัคร