เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 30 พ.ย 2561    3,367 ครั้ง

เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 -19 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 โดยมีหนังสือรับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ การสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกะรน ระหว่างวันที่ 11 -19 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-330478

ประกาศรับสมัคร