อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานธุรการ

 5 ม.ค 2562    5,134 ครั้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 มกราคม 2562

ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ (สัญญาจ้างเหมา) 1 อัตรา
- เพศชายหรือหญิง มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
- มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความมั่นใจในตนเอง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มียานพาหนะและใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ประวัติส่วนตัว
- วุฒิการศึกษา ฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่นๆ ตามความเหมาะสม


ได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือส่งใบสมัครเข้า E Mail : acc@kkusp.com โทร.04304 8048

ประกาศรับสมัคร