อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

 5 พ.ค 2562    4,840 ครั้ง

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายศูนย์ประสานและฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ (งานประสานงาน อพ.สธ.-มวล.) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- สามารถวางแผนและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องมีการควบคุมและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. ทั้งการเข้าร่วมฝึกอบรม หรือการอบรม เป็นผู้ช่วยวิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรือมีทักษะในการจำแนกชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานดี มีความเป็นผู้นำ

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ (งานฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช สัตว์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น อนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร การจัดการทรัพยากร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- สามารถวางแผนและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องมีการควบคุมและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. ทั้งการเข้าร่วมฝึกอบรม หรือการอบรม เป็นผู้ช่วยวิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงาน ในการอบรมดี มีความเป็นผู้นำ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. ทั้งการเข้าร่วมฝึกอบรม หรือการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรือเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวนโยบายของ อพ.สธ. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ (งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อพ.สธ.-มวล.) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช สัตว์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร การจัดการทรัพยากร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- สามารถวางแผนและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องมีการควบคุมและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. ทั้งการเข้าร่วมฝึกอบรม หรือการอบรมเป็นผู้ช่วยวิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานร่วมกับนักวิจัยทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในเป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. ทั้งการเข้าร่วมฝึกอบรม หรือการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรือเป็นผู้ช่วยวิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวนโยบายของ อพ.สธ. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัคร