อบต.เขาดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 16 พ.ค 2561    8,855 ครั้ง

อบต.เขาดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา  เงินเดือน 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
- จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการภารโรง 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ (เพศชาย)

2. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ (เพศชาย)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 075-602096

ประกาศรับสมัคร