อบต.อรัญคามวารี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 3 ส.ค 2562    2,420 ครั้ง

อบต.อรัญคามวารี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือ การศึกษาปฐมวัย คุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างทั่วไป
1.  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป  หรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย  หรือปริญญาทางการศึกษาอื่น  หรือปริญญาสาขาอื่นๆ  หรืออนุปริญญา

2. พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- เป็นผู้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7740-7161

ประกาศรับสมัคร