อบต.หนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 10 ก.ย 2562    1,522 ครั้ง

อบต.หนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตําแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง

2. ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างก่อสร้างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างก่อสร้างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จํานวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานนั้นและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี

 พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา   เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ ไม่กําหนดคุณวุฒิ

2. ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา   เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

3. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จํานวน 2 อัตรา   เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ ไม่กําหนดคุณวุฒิ และมีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกําหนด (ต้องมีใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2)

5. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา   เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญงานในการขับรถยนต์และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกําหนด

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-300-9590

ประกาศรับสมัคร