อบต.ศาลาแดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 14 พ.ย 2560    2,407 ครั้ง

อบต.ศาลาแดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- เพศชาย วุฒิม.6หรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.056-009-719

ประกาศรับสมัคร