อบต.บางหมาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    4,466 ครั้ง

อบต.บางหมาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง

2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางหมาก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-7529-0895

ประกาศรับสมัคร