อบต.น้ำเกลี้ยง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 11 ต.ค 2561    5,723 ครั้ง

อบต.น้ำเกลี้ยง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13285 บาท
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม สำรวจ โยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง  ช่างสำรวจ ช่างโยธา

3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (วุฒิไม่กว่า ปวช.)

พนักงานจ้างทั่วไป
4. พนักงานขับรถยนต์ ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4596-0441

ประกาศรับสมัคร