อบต.ธรรมเสน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 4 เม.ย 2562    3,486 ครั้ง

อบต.ธรรมเสน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ ทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

2. แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา (ป.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562ในวันและเวลาราชการ โทร.032-234994

ประกาศรับสมัคร