อบต.ท่าม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 30 พ.ค 2562    8,176 ครั้ง

อบต.ท่าม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2 ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท
- เพศชาย ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-  มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกําหนด
- มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาอย่างน้อย 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
1 ยาม จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่

2 คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่

3 ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.09-0180-6644

ประกาศรับสมัคร