อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 15 เม.ย 2562    2,486 ครั้ง

อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5361-1385 ต่อ 103

ประกาศรับสมัคร