อบจ.อ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 27 พ.ย 2561    4,813 ครั้ง

อบจ.อ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  โดยต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติอย่างชัดเจนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา   เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 3 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3587-3301 ต่อ 407 ถึง 8 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ประกาศรับสมัคร