อบจ.สุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา

 7 มิ.ย 2562    3,256 ครั้ง

อบจ.สุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จังหวัดสุรินทร์
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

กําหนดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่วันที่ 12-20 มิถุนายน 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประกาศรับสมัคร