อบจ.ปทุมธานี รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา

 12 มิ.ย 2561    15,215 ครั้ง

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และตรงตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
-  มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

9. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

10. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบัส) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการรายละเอียด การรับสมัครดูได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-2975-9840 ถึง 8 ต่อ 410

ประกาศรับสมัคร