อบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 16 พ.ค 2561    8,977 ครั้ง

อบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริการ สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤษติกรรมศาสตร์

2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน


พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 039-518-000 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร