อบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา

 3 ก.พ 2562    3,791 ครั้ง

อบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยสันทนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
- จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน


พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ

2. คนสวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ

3. ยาม 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 039-518-000 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร