องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ 184 อัตรา

 5 ส.ค 2562    14,938 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ 184 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ
1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา
 - สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา จำนวน/อัตรา
- ปริญญาโท 1
- ปริญญาตรี 10
- ปวส. 13
- ปวช. 17
รวม 41 อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน
- สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา จำนวน/คน
- ปริญญาโท/เอก 2
- ปริญญาตรี 3
- ปวส. 16
- ปวช. 30
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 20
- ม.3/ม.6 72
รวม 143 อัตรา

3. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือนและตำแหน่งแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน (บาท)
- ปริญญาเอก 37,500 บาท
- ปริญญาโท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 6 ปี 25,540 บาท
- ปริญญาโท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 5 ปี 24,000 บาท
- ปริญญาโท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 4 ปี 21,250 บาท
- ปริญญาตรี 16,830 บาท
- ปวส. 13,410 บาท
- ปวช. 11,350 บาท
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 บาท
- ม.3/ม.6 10,150 บาท

 คุณสมบัติผู้สมัคร
4.1 วุฒิปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.2 วุฒิ ม.3 - วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งดูในประกาศรับสมัคร

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2562 (ตลอด 24ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวบไซต์
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข02-203-8153

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร