องค์การสุรา (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 2 อัตรา

 8 เม.ย 2562    5,077 ครั้ง

องค์การสุรา (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเคมี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562 สมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร