องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคาราวานฯ 15 อัตรา

 10 ก.ย 2562    9,150 ครั้ง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคาราวานวิทยาศาสตร์ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
1. นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อัตรา
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี(กรณีอายุมากกว่าให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์(สาชาวิทยาศาสตร์) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
4. มีความสามารถในการพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการจัดกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความสามารถในการนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล เชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและที่ทำงาน
8. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์Internet และการจัดการงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

2. นักกิจกรรมการตลาด/พนักงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี(กรณีอายุมากกว่าให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาดการจัดการ นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประสานงานการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อพวช.
4. สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และสามารถนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล เชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและที่ทำงาน
8. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์Internet และการใช้Social Media รวมถึงจัดการงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมชิ้นงานและอุปกรณ์จำนวน 1 อัตรา
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
4. มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและที่ทางาน
6. กรณีที่มีความสามารถในการขับรถบรรทุก (ใบขับขี่ประเภท ท.2) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจ ขอเชิญส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สมัครงานพร้อมแนบเอกสารเอกสารสรุปข้อมูลส่วนตัว/ประวัติการทำงาน (Resume) และผลงานที่เคยผ่านมา (Portfolio)/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ scrv@nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1416  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร