หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก ศิริราชพยาบาล รับสมัครลูกจ้างโครงการ

 10 ต.ค 2561    3,341 ครั้ง

หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก ศิริราชพยาบาล รับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถานส่งเสริมการวิจัย)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัยตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลวิจัย” จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
1. ออกแบบ พัฒนาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
2. จัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
3. ออกแบบและดูแลโครงสร้างฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
4. กรอก ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพ แก้ไข วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลโครงการวิจัย
5. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลโครงการวิจัย
6. ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ผู้ชายจะต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและจัดทําเอกสารต่าง ๆ ได้
4. มีความรู้ ความสามารถ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel หรือหากมีความรู้พื้นฐาน SQLจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
6. มีความรับผิดชอบสูงในการทํางาน และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
7. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีการพัฒนาตนเอง
8. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถานส่งเสริมการวิจัย)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลห้อง 205 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
สามารถสมัครได้ที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/machform/view.php?id=36403

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณพรเพ็ญ นุชงามหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัยงานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถานส่งเสริมการวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลโทร. 02-419-7000 ต่อ 92685 E-amil sibdm@mahidol.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัคร