สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่งหลายอัตรา

 13 ส.ค 2562    1,271 ครั้ง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เศรษฐกร (ปริญญาตรี)  เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)  เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

5. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)  เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

6. นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)  เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)  เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

8. นิติกร (ปริญญาตรี)  เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร