สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 11 ม.ค 2561    1,121 ครั้ง

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. จบการศึกษาภาคบังคับ
2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
3. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟื่อน ไม่สมประกอบ ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของพิษ
สุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้
-  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรค ในระยะอันตราย
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถ และมีความประพฤติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์เป็นอย่างดีและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ไม่หมดอายุซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3678-2208 ถึง 9

ประกาศรับสมัคร