สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

 29 พ.ย 2561    4,688 ครั้ง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
- ปได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า

เปิดรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 เข้าเว็บไซต์ https://www.thaigov.job.thai.com

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร