สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

 26 พ.ย 2561    11,225 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
บรรจุเชียงราย เชียงใหม่ น่าน(2) พะเยา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร