สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

 15 พ.ค 2561    18,109 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) บรรจุเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท บรรจุน่าน
- ปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท บรรจุลำปาง
- ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร