สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 6 ธ.ค 2560    1,119 ครั้ง

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกลุ่มงานกฎหมาย
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านรัฐศาสตร์ เช่นสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ เป็นต้น หรือทางด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านอักษรศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (GPA 2.50)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,200 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทางด้านสาขาการบัญชี เลขานุการ บริหารการตลาด คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โทร.0-2142-0203


ประกาศรับสมัคร