สำนักงาน กสทช.เขต 33 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 2 อัตรา

 31 ธ.ค 2561    4,673 ครั้ง

สำนักงาน กสทช.เขต 33 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิส์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยกรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยกรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือนขั้นต่ำ 11,500 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือที่เทียบเท่า
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร