สำนักงาน กสทช.เขต 23 (นครราชสีมา) รับสมัครเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

 1 ม.ค 2562    6,964 ครั้ง

สำนักงาน กสทช.เขต 23 (นครราชสีมา) รับสมัครเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิส์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยกรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยกรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร