สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 5 อัตรา

 28 ธ.ค 2561    3,216 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
1. เศรษฐกร 2 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร