สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 2 ก.ย 2562    1,501 ครั้ง

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 มีความประสงค์จะจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)        
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,  Excel,Power point)  ได้เป็นอย่างดี
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (ส.ด.43) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีเพศชาย)

การทดสอบความรู้ทั่วไป
- ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,  Powerpoint)
- สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  (แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 
ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-211 5406, 02-211 0311 ต่อ 413

ประกาศรับสมัคร