สำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัคร 58 อัตรา

 5 ก.ย 2562    12,099 ครั้ง

สำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัคร 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม
1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา ครุศาสตร์

2. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำรถสวัสดิการเคลื่อนที่ จำนวน 13 อัตรา
- วุฒิปริญญาทุกสาขา

3. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินการบ้านอิ่มใจ จำนวน 13 อัตรา
- วุฒิปริญญาทุกสาขา 12อัตรา
-  วุฒิประถมศึกษา 1 อัตรา

4. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 9 อัตรา
- วุฒิปริญญาทุกสาขา 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
- วุฒิปวช. 4 อัตรา

5. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรี กายภาพบำบัด 2 อัตรา
- ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 2 อัตรา
- - ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือทางการศึกษาศาสตร์ หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา

5. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 15 อัตรา
- วุฒิปริญญาทุกสาขา 4 อัตรา
- วุฒิปวช. 3 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิ  8 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2245-5162

ประกาศรับสมัคร