สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

 2 ก.ค 2562    2,017 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโบคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 (สมัครทางไปรษณีย์)
สำนักงานสรรพากรภาค 2 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร