สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา

 5 มิ.ย 2562    3,206 ครั้ง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร