สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา

 3 พ.ย 2561    25,988 ครั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม
1. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์

** ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือสำนักงาน ก.พ. หากผู้สมัครไม่มีผลดังกล่าว สามารถขอสมัครสอบภาค ก. ของ สำนักงานศาลยุติธรรมได้พร้อมกับสมัครงาน**

เปิดรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร