สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา

 27 พ.ย 2561    16,131 ครั้ง

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ ทางพาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการตลาดทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ

(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่านี้ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.

*สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร