สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

 7 พ.ย 2561    6,136 ครั้ง

สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 
2. นายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 
3. เลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน  10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารศาลปกครองเพชรบุรี เลขที่ 980/98 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3270-9400 ต่อ 229

ประกาศรับสมัคร