สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 1 เม.ย 2562    2,155 ครั้ง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 10000 บาท
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
* เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างบริการทั่วไป
* กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา หากต้องการชำระเบี้ยประกันสังคมต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเอง เนื่องจากเป็นงานลักษณะจ้างเหมาไม่ใช่งานรับจ้างประจำ
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานบริการทั่วไป
ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. ไม่จ่ากัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ
3. หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางการทหารแล้ว
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับต่าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็น
โรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อกสารปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ หรือโรคสังคม
รังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจ่าคุก เว้นแต่กระท่าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ

2. พนักงานจ้างเหมาบริการในห้องสมุด จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 10000 บาท
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
*เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างบริการทั่วไป
* กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา หากต้องการชำระเบี้ยประกันสังคมต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเอง เนื่องจากเป็นงานลักษณะจ้างเหมาไม่ใช่งานรับจ้างประจำ
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานบริการในห้องสมุด
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โดยแสดงใบรับรองแพทย์
5. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2356-0466

ประกาศรับสมัคร