สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 2 เม.ย 2562    11,617 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (เชียงใหม่)
- คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยัการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (เชียงใหม่)
- คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า 90 วัน

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เลขที่ 164 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร