สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

 4 ก.ค 2562    12,024 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) 7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บรรจุราชบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี นครสวรรค์)
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. พนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บรรจุกรุงเทพ)
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. พนักงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บรรจุกรุงเทพ)
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บรรจุกรุงเทพ)
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยา  สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาอักษรศาสตร์

5. พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บรรจุกรุงเทพ)
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางภาษาอังกฤษ

รับสมัครทาง EMS เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร