สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครนิติกร 2 อัตรา

 10 ม.ค 2561    975 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครนิติกร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

วิธีการส่งเอกสารสมัครงาน ส่งเอกสารการสมัครมาทาง E-mail : jana_jana111@hotmail.com

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร