สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 12 ม.ค 2561    4,159 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ อุตสาหกรรมบริการ(ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม) วิทยาศาสตร์ประยุกต์(ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา) ศึกษาศาสตร์(ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา)

2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร