สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครข้าราชการ และพนักงานราชการ 54 อัตรา

 1 เม.ย 2562    15,234 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครข้าราชการ และพนักงานราชการ 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา (ผนวก ก)
2. นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา (ผนวก ข)
3. พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา (ผนวก ค)

สถานที่บรรจุครั้งแรก มีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร